Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ

Provincial Office of Natural Resources and Environment Si Sa Ket

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รายการ ทส.สัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายการ ทส.สัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564

นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ และนายวินัย ชมภู นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ร่วมจัดรายการ "ทส.สัมพันธ์" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz โดยวิธีการ

Phone in เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้บริการประชาชนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) สถานการณ์ PM2.5 และข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมรณรงค์ปลอดควันพิษจากไฟป่า

โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และการคัดเลือกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)

แกลเลอรี่